ផ្នែក ផែន​ការ តាមដាន និងរបាយការណ៍

ល័ក្ខខ័ណ្ឌយោង

សំរបសំរួលការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តសុខាភិបាលសំរាប់ការការពារនិងថែរក្សាមេរោគអេដស៏

២- កំណត់គោលដៅប្រចាំឆ្នាំនិងអាទិភាពសម្រាប់ការអនុវត្តដែលជួយសម្រេចគោលដៅដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

៣- អភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យម្តងម្កាលនីតិវិធីរៀបចំផែនការទ្រង់ទ្រាយនិងដំណើរការសំរាប់អិនអេសអេសអេស

៤- សម្របសម្រួលការរៀបចំផែនការប្រតិបតិ្តការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រចាំឆ្នាំ (និងត្រីមាស) ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះ។

៥- ដើម្បីកំណត់បែងចែកនិងតាមដានធនធានសមស្របសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការ

៦- សម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័ន / ទីភ្នាក់ងារនិងដៃគូដទៃទៀតដើម្បីសំរេចគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការនិងជៀសវាងសកម្មភាពត្រួតស៊ីគ្នា។

៧- សម្របសម្រួលការរៀបចំលិខិតកិច្ចព្រមព្រៀងប្រចាំឆ្នាំរវាងអ។ វ។ ត។ កនិងអេ។ អេ។ អេ។ ធី

៨- អភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងពិនិត្យឡើងវិញម្តងម្កាលប្រព័ន្ធតាមដាននិងរាយការណ៍របស់អ។ ជ។ អ

៩- ដើម្បីសហការជាមួយអង្គភាព NCHADS ផ្សេងទៀតក្នុងការកំណត់សូចនាករដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសកម្មភាព

១០- រៀបចំរបាយការណ៍ NCHADS ទៀងទាត់ (ប្រចាំត្រីមាសនិងប្រចាំឆ្នាំ) នៃការអនុវត្តសកម្មភាពកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងដោយ NCHADS និងខេត្ត – ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបង្កើតដោយអង្គភាពខេត្តនិងអង្គភាពគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

១១- ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ថ្នាក់ខេត្តនិងស្ថាប័ននិងភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការរៀបចំផែនការសម្របសម្រួលត្រួតពិនិត្យនិងរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តសកម្មភាពកម្មវិធី។

១២- ដើម្បីសហការជាមួយអង្គភាពដទៃទៀតនៃ NCHADS ដើម្បីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពកម្មវិធីអេជអេសអេសអេស។

១៣- ដើម្បីគាំទ្រដល់ PAB ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង NCHADS PBSI រួមទាំងថែរក្សា NCHADS និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ PBSI ថ្នាក់ខេត្តនិងរៀបចំ PBSI APWs ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ NCHADS និងបុគ្គលិកខេត្តទាំងអស់ដែលទទួលបាន PBSI ។

ការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០២៣

ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០១១ ២០១៥ ខ្មែរ

ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០១១ ២០១៥ ខ្មែរ
ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០០៨ ២០១០ ខ្មែរ
ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០០៤ ២០០៧

ផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

AOCP 2014
AOCP 2011
AOCP 2010

ឯកសារផ្សេងៗ

Technical Meeting Report(04/10/2019)
Technical Meeting Report(11/11/2016)
Functional Task Analysis 2007