ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ចំណងជើងឯកសារ

  Qualitative Assessment of Pre-Exposer Client Dro-pout. UNDERSTANDING MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN DISCONTINUE PREP

  30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  Assessment Report
  the Acceptability and Feasibility of long-acting Injectability HIV Pre-Exposure Prophylaxis (CAB-LA) among MSM, TGW and Service Providers in Cambodia.

  30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ទោះបីជាមានលទ្ធផលព្យាបាលល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយ ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍របស់កម្ពុជា ត្រូវតែដោះស្រាយវិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ និងប្រជាជនគន្លឹះវ័យក្មេង

  5 ខែ​សីហា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

  30 ខែ​មករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលវែងស្តីអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏ តំលៃ និងថវិកា សំរាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៏នៅប្រទេសកម្ពុជាTHE LONG RUN COSTS

  25 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា

  1 ខែ​មករា 2011 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  ការផ្សព្វផ្សាយអំពី មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការរកឃើញពីការស្ទង់មតិលើប្រជាជនទូទៅថ្នាក់ជាតិលើកដំបូង

  1 ខែ​មករា 2009 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  អាត្រាប្រេវាឡង់ នៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ដ្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា: ចំណូលខ្ពស់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ 100%

  1 ខែ​ធ្នូ 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  សកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា: ការវាយតំលៃនៃឆ្នាំទី ៣ នៃគម្រោង

  18 ខែ​មេសា 2008 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  របាយការណ៍ស្តីពីរបៀបវីរះនៃការស្រាវជ្រាវលើមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍

  1 ខែ​មីនា 2007 ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ