គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ចំណងជើងឯកសារ

  សេចក្តីកែតម្រូវគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់ ទំព័រទី១០៩ ដល់ ១១៧ ត្រង់ជំពូកទី១២ ចំនុច ១២.៣ អំពីរូមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ជូរទី២, ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​ឧសភា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ឳសថ Dolutegravir លាយក្នុងទឹក ១០មីលីក្រាម(pDTG) ជាជម្រើសរបបឆ្នាំចំបងសម្រាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានអាយុតូចជាង៤សប្តាហ៍ និងមានទម្ងន់ចាប់ពី ៣ ដល់ ២០គីឡូក្រាម នៅប្រទេសកម្ពុជា

  18 ខែ​មីនា 2022 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់

  30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ សម្រាប់ទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  30 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការអនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តរហ័ស (RTRI) ដើម្បីតាមដានរកអ្នកឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  20 ខែ​កក្កដា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍-កាមរោគ និងថែទាំអ្នកផ្ទុកមរោគអេដស៍/ ជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥

  8 ខែ​មិថុនា 2021 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់(ពិនិត្យឡើងវិញលើកទី៥ឆ្នាំ ២០២០)

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  សេចក្តីណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍សំរាប់ទារក កុមារ និងក្មេងជំទង់(ពិនិត្យឡើងវិញលើកទី៥ឆ្នាំ ២០២០)

  1 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាលការបង្ករោគតាមការួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ, ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

  1 ខែ​តុលា 2019 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

  គោលការណ៍ណែនាំជាតិសម្រាប់ការបង្ការក្រោយពេលប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ (PEP) សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងមិនមែនជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល

  1 ខែ​កុម្ភៈ 2019 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត