ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការអង្កេតប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមមុខនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនបុរស រួមភេទជាមួយបុរស(MSM) ​និងបុរសប្លែងភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣(MSM & TG IBBS 2023)

  4 ខែ​ធ្នូ 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ពិធីផ្សព្វផ្សាយ របកគំហើញនៃការវិភាគការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍តាមគំរូ Optima ឆ្នាំ ២០២៣

  16 ខែ​តុលា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ទោះបីជាមានលទ្ធផលព្យាបាលល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយ ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍របស់កម្ពុជា ត្រូវតែដោះស្រាយវិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ និងប្រជាជនគន្លឹះវ័យក្មេង

  5 ខែ​សីហា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

  Despite impressive treatment results, Cambodia’s HIV response must address inequalities affecting children and young key populations.

  28 ខែ​មេសា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  របាយការណ៍បច្ចេកទេស ស្តីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីលប់បំបាត់ការចំលងមេរោគអេដស៍-ស្វាយពីម្តាយទៅកូន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  3 ខែ​ធ្នូ 2021 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្ដីពីការថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងការព្យា បាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ,ក្មេងជំទង់ និង កុមារ(២៨/១១/២០១៦)

  28 ខែ​វិច្ឆិកា 2016 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  1 ខែ​មករា 2014 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣ មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)

  29 ខែ​វិច្ឆិកា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១៣

  1 ខែ​មករា 2013 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

  របាយការណ៍សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១១

  1 ខែ​មករា 2011 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ