របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ចំណងជើងឯកសារ

របាយការណ៍ VCCT ឆ្នាំ២០២៣

28 ខែ​កុម្ភៈ 2024

Report STI 2023

13 ខែ​កុម្ភៈ 2024

Boosted CoPCT for Key Populations Annual Report 2023

30 ខែ​មករា 2024

របាយការណ៍ B-IACM ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

24 ខែ​មករា 2024

របាយការណ៍កាមរោគឆ្នំា ២០២២

20 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

13 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ B-IACM ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

6 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ VCCT ឆ្នាំ២០២២

3 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

8 ខែ​មេសា 2022

របាយការណ៍ B-IACM ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

8 ខែ​កុម្ភៈ 2022