របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ចំណងជើងឯកសារ

របាយការណ៍កាមរោគឆ្នំា ២០២២

20 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

13 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ B-IACM ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

6 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ VCCT ឆ្នាំ២០២២

3 ខែ​កុម្ភៈ 2023

របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

8 ខែ​មេសា 2022

របាយការណ៍ B-IACM ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

8 ខែ​កុម្ភៈ 2022

របាយការណ៍ VCCT ឆ្នាំ២០២១

3 ខែ​កុម្ភៈ 2022

របាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ នៃកម្មវិធីបង្កកា ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគ(ត្រីមាសទី១ ដល់ទី៣ ឆ្នាំ២០២១)

25 ខែ​មករា 2022

របាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងមេរោគអេដស៍​/ជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគឆ្នាំ២០២០

28 ខែ​កញ្ញា 2021

របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

24 ខែ​កុម្ភៈ 2021