ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាករណ៍ចំនួន អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦-២០២០(៥ មិនា​ ២០១៧)

  24 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ ដែលបានមកគ្លីនិកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  24 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការប៉ាន់ស្មាន និងការព្យាករណ៍ចំនួន អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦-២០២០(៥ មិនា​ ២០១៧)

  15 ខែ​ធ្នូ 2016 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ ដែលបានមកគ្លីនិកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

  1 ខែ​មករា 2016 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  របាយការសង្ខេប តួលេខប៉ាន់ស្មានសំរាប់ជំងឺអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នំា២០១០-២០១៥

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៦

  1 ខែ​ធ្នូ 2006 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍​២០០៣

  1 ខែ​មករា 2003 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០២

  1 ខែ​មករា 2002 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០០

  1 ខែ​មករា 2000 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៩

  1 ខែ​មករា 1999 ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍