ឯកសារបង្រៀន

  ចំណងជើងឯកសារ

  សៀវភៅបិទ-បើកស្តីពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំ ត្រឹមត្រូវ​ ជាប់លាប់និងបន្តស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ និងព្យាបាល

  16 ខែ​មីនា 2023 ឯកសារបង្រៀន

  សៀវភៅបិទ-បើកស្តីពីសេវាតាមរកដៃគូ

  15 ខែ​មីនា 2023 ឯកសារបង្រៀន

  ឯកសារណែនាំសំរាប់ការបង្រៀន អំពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

  25 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ឯកសារបង្រៀន

  ឯកសារសង្ខេបសម្រាប់បង្ហាញសិក្ខាកាមអំពី គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

  1 ខែ​មករា 2010 ឯកសារបង្រៀន