ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ចំណងជើងឯកសារ

  Report​​ Integrated Biological and Behavioral Survey and Population Size Estimation among Men Who Have Sex with Men and Transgender Women in Cambodia, 2023

  12 ខែ​មិថុនា 2024 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

  4 ខែ​តុលា 2022 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍​ កាមរោគ​ និង ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទក្នុងចំណោម ក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងក្រុមបំប្លែងភេទ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នាំ២០១៩

  20 ខែ​កុម្ភៈ 2020 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍-ស្វាយ​និង មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទសេ ការប្រព្រឹត្តប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ (PWID and PWUD IBBS ២០១៧)

  21 ខែ​ឧសភា 2018 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទក្នុងចំណោមស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ (IBBS ២០១៦)

  17 ខែ​មេសា 2017 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្កេតលក្ខណៈជីវសាស្រ្តរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ មេរោគអេដស៍ និងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរបស់ក្រុមប្លែងភេទ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០១៦

  1 ខែ​មិថុនា 2016 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០៥

  29 ខែ​មេសា 2008 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍

  ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០១

  1 ខែ​មករា 2001 ការអង្កេត ជីវសាស្រ្ត រកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍