ផ្នែក ប្រយុទ្ឋនិងជំងឹកាមរោគ

១- រៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អនុវត្តសេវាកម្មអេសអាយធីនៅកម្ពុជា

២- សម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័ននានាក្នុងនិងក្រៅក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈយន្ដការផ្សេងៗគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មកាមរោគសមស្របដែលផ្តោតលើទាំងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់និងហានិភ័យទាប។

៣- អភិវឌ្ឍនិងពង្រីកសេវាកម្មសមស្របនិងអាចចូលដំណើរការបានដែលផ្តោតលើប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រួមទាំងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ

៤- រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសំភារៈនិងគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិសំរាប់សេវាកម្មកាមរោគក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងដឹកនាំដោយដៃគូ (??)

៥- សម្របសម្រួលនិងកន្លែងចាំបាច់និងរៀបចំផែនការនិងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សេវាកាមរោគក្នុងវិស័យសាធារណៈដើម្បីធានាថាការបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់គឺផ្អែកលើកម្មវិធីសិក្សាជាតិដែលបានអនុម័ត។

៦- ដើម្បីកំណត់នូវតម្រូវការនិងធានាបាននូវគ្រឿងញៀនឧបករណ៍រំងាប់និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារនិងថែទាំជំងឺកាមរោគក្នុងវិស័យសាធារណៈ។

៧- តាមដានគុណភាពនៃការការពារនិងថែទាំជំងឺកាមរោគតាមរយៈប្រព័ន្ធអេជ។ អេ។ អេដ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេនិងអ៊ីនិងក្រសួងសុខាភិបាល

៨- ដើម្បីសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើការតាមដានឆែកឆេរតាមកាមរោគទៀងទាត់និងស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិការ

៩- ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ខេត្តនិងអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការកែលំអការទទួលបានសេវាជំងឺកាមរោគ។

ឯកសារផ្សេងៗ

SOP Egnlish
New National Policy for STI ENG
National Policy Strategies for STI