ផ្នែកគ្រប់គ្រងសំភារៈ

១- បង្កើតប្រព័ន្ធកំណត់បរិមាណជាតិសំរាប់រាល់តំរូវការទាក់ទងនឹងការព្យាបាលនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ (ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍និងការឆ្លងជំងឺឱកាសនិយមស៊ីអាយធី ៤ និងវីស៊ីធីស៊ីប្រើសំភារៈឧបករណ៍) និងការថែរក្សានិងព្យាបាលផ្លូវភេទ ការឆ្លងជំងឺឆ្លង (ជំងឺកាមរោគ – ថ្នាំរំងាប់វត្ថុប្រើប្រាស់និងឧបករណ៍) ។

២- បង្កើតបរិមាណសំរាប់រាល់តំរូវការដែលទាក់ទងនឹងការព្យាបាលនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍និងកាមរោគ។

៣- ធានាការផ្ទុកនៅក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្របសម្រាប់រាល់ការផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធដោយសហការជាមួយការិយាល័យឱសថចាំបាច់ (អេឌីប៊ី) និងហាងឱសថកណ្តាល (CMS) និងដៃគូដទៃទៀត។

៤- ធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយរាល់មុខទំនិញដែលត្រូវការដល់ទីកន្លែងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្ទាប់ពីតារាងចែកចាយសម្រាប់តំបន់នីមួយៗ។

៥- តាមដានរាល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលបានទទួលនៅឃ្លាំង NCHADS តាមប្រភពថវិកា។

៦- ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុង NCHADS និងគេហទំព័រនិងដៃគូទាំងអស់ដែលបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអេចអេសអេដ។

៧- ធានាឱ្យបាននូវការទទួលបានរបាយការណ៍យ៉ាងទាន់ពេលវេលានិងពេញលេញពីគ្រប់បណ្តាទីតាំងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការបញ្ជូនរបាយការណ៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដល់នាយក NCHADS ។

៨- បង្កើតប្រព័ន្ធសារពើភ័ណ្ឌដែលដំណើរការល្អដែលនឹងធានាបាននូវការបញ្ចៀសការផុតកំណត់នៃស្តុកនិងផុតកំណត់នៃស្តុក។

៩- បង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពសម្រាប់ទទួលនិងទទួលយកស្តុកថ្មី។

១០- ត្រួតពិនិត្យការផ្ទុកនិងចែកចាយមេរោគអេដស៏និងជំងឺកាមរោគនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ​ និងកន្លែងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ (តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃតាមពេលវេលា) ។

១១- កសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងស្រុកប្រតិបត្តិដោយការបណ្តុះបណ្តាលការត្រួតពិនិត្យនិងការត្រួតពិនិត្យ។

ឯកសារផ្សេងៗ

SOP for Logistics Management kh