និយាមបែបបទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  Standard Operating Procedure For HIV Self-Testing in Cambodia

  23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

  Standard Operating Procedure Boosted Continuum of Prevention to Care and Treatment for Key Populations(B-CoPCT) in Cambodia

  23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុត្ត (SOP) ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា (កែសម្រួលលើកទី៣ ឆ្នាំ ២០២៣)

  18 ខែ​សីហា 2023 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្តសេវារណបសម្រាប់ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  15 ខែ​កុម្ភៈ 2023 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការកំណត់រយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្តល់ឱសថព្យាបាលច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកជំងឺអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

  7 ខែ​កុម្ភៈ 2023 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទ(SOP) សម្រាប់អនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តបន្ទុកមេរោគអេដស៍លើស្ត្រីផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ និងកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅតាមសេវាថែទាំ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន GeneXpert, វិច្ឆកា ២០២២

  12 ខែ​ធ្នូ 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  14 ខែ​វិច្ឆិកា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការផ្ដល់សេវាមេត្រីភាពគំរូ ជូនក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

  18 ខែ​តុលា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការណែនាំជំនាញគ្លីនិកស្តីពីការថែទាំ និងព្យាបាលកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍

  22 ខែ​កញ្ញា 2022 និយាមបែបបទ

  និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្ត(SOP) វិធីលេបថ្នាំបង្ការជាមុន នៅពេលប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងការឆ្លងមេរោគអេដស៍(PreP) នៅប្រទេសកម្ពុជា, ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  18 ខែ​មករា 2022 និយាមបែបបទ