ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍

    ចំណងជើងឯកសារ

    សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨

    25 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍

    សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨

    1 ខែ​មិថុនា 2008 ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍