ការិយាល័យរដ្ឋបាល

១- ផ្តល់ការណែនាំលើនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងពិធីសារ

២- អនុវត្តសកម្មភាពរដ្ឋបាល និងមុខងាររបស់ខ្លួន

៣- ថែរក្សាអាគារគ្រឿងបរិក្ខារ និងយានយន្ត NCHADS

៤- តាមដានការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក

៥- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងតម្រូវការពិធីសារនិងពិធីផ្សេងៗ

៦- គ្រប់គ្រងការទទួលភ្ញៀវនិងភ្ញៀវមក

៧- ដើម្បីធានាបាននូវអនាម័យអនាម័យនិងអនាម័យល្អ

៨- គ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ / មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន

    ឯកសារផ្សេងៗ

    Human Resources Manual
    Functional Task Analysis 2007