ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

  1. មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថ្នាក់ខេត្ត (3 positions)
  (01 Re-announcement & 02 replacement).
  2. អ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យ (01 position).
  3. មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (03 positions) Re-announcement.
  4. អ្នកសរសេរកម្មវិធី (01 position) Re-announcement.
  5. គិលានុប្បដ្ឋាកយិកា (02 position) Re-announcement.

  16 ខែ​មិថុនា 2023 ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

  1. អ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យ (01 position).
  2. មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថ្នាក់ខេត្ត (01 position) Re-announcement.
  3. មន្ត្រីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (02 positions) Re-announcement.
  4. អ្នកសរសេរកម្មវិធី (01 position) Re-announcement.
  5. គិលានុប្បដ្ឋាកយិកា (01 position) Re-announcement.

  11 ខែ​តុលា 2022 ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • Job Announcement:

  1-Software Programmer (01 position), Location: Phnom Penh
  2-Senior Logistic Management Officer (01 position),Location: Phnom Penh
  3-Provincial Data Management Officer (01 position),Location: Prey Veng
  4-Nurse (01 position), Location: Phnom Penh

  6 ខែ​កក្កដា 2022 ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

  1. Clinical AIDS Care Coordinator for Adult ART.
  2. Procurement Officer.
  3. Senior Data Management Officer- HIV Testing and Treatment Program.
  4. Senior Data Management Officer- STI and HIV Prevention Program.
  5. Data Management Officer- Software Developer.
  6. Data Management Officer- IT Support.
  7. Administration Assistant-NCHADS-SI.
  8. M&E Officer-DMHSA-SSI.
  9. Finance Officer-DMHSA-SSI.
  10. Administration Assistant-DMHSA-SSI.

  20 ខែ​កក្កដា 2021 ជ្រើសរើសបុគ្គលិក