បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

ASSESSMENT REPORT
THE ACCEPTABILITY AND FEASIBILITY OF LONG-ACTING INJECTABLE HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (CAB-LA) AMONG MSM, TGW AND SERVICE PROVIDERS IN CAMBODIA, 2023

8 ខែ​ឧសភា 2024 ឯកសារ

GUIDANCE NOTE ON HIV RECENCY SURVEILLANCE DATA USE AND PUBLIC HEALTH RESPONSE.

2 ខែ​មករា 2024 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

សេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់ការរៀបចំ និងការប្រជុំក្រុមជើងឯក “Group of Champions” ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

28 ខែ​ធ្នូ 2023 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ការអង្កេតប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមមុខនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនបុរស រួមភេទជាមួយបុរស(MSM) ​និងបុរសប្លែងភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣(MSM & TG IBBS 2023)

4 ខែ​ធ្នូ 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

Standard Operating Procedure For HIV Self-Testing in Cambodia

23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

Standard Operating Procedure Boosted Continuum of Prevention to Care and Treatment for Key Populations(B-CoPCT) in Cambodia

23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

Qualitative Assessment of Pre-Exposer Client Dro-pout. UNDERSTANDING MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN DISCONTINUE PREP

30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

Assessment Report
the Acceptability and Feasibility of long-acting Injectability HIV Pre-Exposure Prophylaxis (CAB-LA) among MSM, TGW and Service Providers in Cambodia.

30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

ការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០២៣

30 ខែ​តុលា 2023 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ពិធីផ្សព្វផ្សាយ របកគំហើញនៃការវិភាគការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍តាមគំរូ Optima ឆ្នាំ ២០២៣

16 ខែ​តុលា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ