បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

ការអង្កេតប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមមុខនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនបុរស រួមភេទជាមួយបុរស(MSM) ​និងបុរសប្លែងភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣(MSM & TG IBBS 2023)

4 ខែ​ធ្នូ 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

Standard Operating Procedure For HIV Self-Testing in Cambodia

23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

Standard Operating Procedure Boosted Continuum of Prevention to Care and Treatment for Key Populations(B-CoPCT) in Cambodia

23 ខែ​វិច្ឆិកា 2023 និយាមបែបបទ

Qualitative Assessment of Pre-Exposer Client Dro-pout. UNDERSTANDING MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN DISCONTINUE PREP

30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

Assessment Report
the Acceptability and Feasibility of long-acting Injectability HIV Pre-Exposure Prophylaxis (CAB-LA) among MSM, TGW and Service Providers in Cambodia.

30 ខែ​តុលា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

ការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០២៣

30 ខែ​តុលា 2023 គោលការណ៍ និង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ពិធីផ្សព្វផ្សាយ របកគំហើញនៃការវិភាគការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍តាមគំរូ Optima ឆ្នាំ ២០២៣

16 ខែ​តុលា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុត្ត (SOP) ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា (កែសម្រួលលើកទី៣ ឆ្នាំ ២០២៣)

18 ខែ​សីហា 2023 និយាមបែបបទ

ទោះបីជាមានលទ្ធផលព្យាបាលល្អគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយ ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍របស់កម្ពុជា ត្រូវតែដោះស្រាយវិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ និងប្រជាជនគន្លឹះវ័យក្មេង

5 ខែ​សីហា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

Despite impressive treatment results, Cambodia’s HIV response must address inequalities affecting children and young key populations.

28 ខែ​មេសា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ