បណ្ណាល័យ

ចំណងជើងឯកសារ

Despite impressive treatment results, Cambodia’s HIV response must address inequalities affecting children and young key populations.

28 ខែ​មេសា 2023 ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ

សៀវភៅបិទ-បើកស្តីពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំ ត្រឹមត្រូវ​ ជាប់លាប់និងបន្តស្ថិតនៅក្នុងសេវាថែទាំ និងព្យាបាល

16 ខែ​មីនា 2023 ឯកសារបង្រៀន

សៀវភៅបិទ-បើកស្តីពីសេវាតាមរកដៃគូ

15 ខែ​មីនា 2023 ឯកសារបង្រៀន

និយាមបែបបទសម្រាប់ការអនុវត្តសេវារណបសម្រាប់ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

15 ខែ​កុម្ភៈ 2023 និយាមបែបបទ

និយាមបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការកំណត់រយៈពេលណាត់ជួប និងការផ្តល់ឱសថព្យាបាលច្រើនខែ (MMD) សម្រាប់អ្នកជំងឺអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

7 ខែ​កុម្ភៈ 2023 និយាមបែបបទ

របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

30 ខែ​មករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

របាយការណ៍ការអង្កេតរកអត្រាប្រេវ៉ាល់ឡង់មេរោគអេដស៍ កាមរោគ ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទប្រឈមនឹងការឆ្លង និងការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនស្រ្តីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (FEW-IBBS ២០២២)

23 ខែ​មករា 2023 ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗ

និយាមបែបបទ(SOP) សម្រាប់អនុវត្តន៍ការធ្វើតេស្តបន្ទុកមេរោគអេដស៍លើស្ត្រីផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ និងកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅតាមសេវាថែទាំ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន GeneXpert, វិច្ឆកា ២០២២

12 ខែ​ធ្នូ 2022 និយាមបែបបទ

សិក្ខាសាលាការដាក់ដំណើរការ និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

16 ខែ​វិច្ឆិកា 2022

និយាមបទសម្រាប់អនុវត្ត ការបង្ការ ការថែទាំ និងការព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

14 ខែ​វិច្ឆិកា 2022 និយាមបែបបទ