ផ្នែក ស្រាវជ្រាវ

១- ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៏និងជំងឺកាមរោគដែលនឹងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអន្តរាគមន៍បង្ការនិងការពារជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

២- សហការតាមរយៈយន្តការសមស្របជាមួយស្ថាប័នដទៃទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តន៍ការស្រាវជ្រាវអេដស៏អេដស៍និងកាមរោគ

៣- ដើម្បីសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិក្រមសីលធម៌ដើម្បីធានាថាមេរោគអេដស៏អេដស៍បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងជំងឺកាមរោគដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែកនិងកាមរោគត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍សីលធម៌។

៤- កសាងសមត្ថភាពក្រុមស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែកនិងកាមរោគ

៥- ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាព MR&E និងអង្គភាពឃ្លាំមើលដើម្បីធានាថាការស្រាវជ្រាវត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមស្ថានភាពរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏នៅកម្ពុជា។

៦- ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការបញ្ចូលការរចនាអន្ដរាគមន៍

គ្លីនិកសុខភាពសង្គម

ឯកសារផ្សេងៗ

របៀបវារៈនៃការស្រាវជ្រាវមេរោគ-ជំងឺអេដស៍
គ្លីនិកសុខភាពសង្គម
ឯកសារចងក្រងស្តីពីការអនុវត្តន៍ការកែលម្អគុណភាពជាបន្តដោយវិធីសាស្ត្រPDCAនៃសេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា (ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១)
ឯកសារចងក្រងស្តីពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងសេវាARTនៅប្រទេសកម្ពុជា
Document Knowledge of People Living with HIV On Viral Load and Undetectable=Untransmutable