កិច្ចព្រមព្រៀង

  ចំណងជើងឯកសារ

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង FHI360

  24 ខែ​វិច្ឆិកា 2020 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង MAGNA CAMBODIA

  1 ខែ​កក្កដា 2016 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង NCHADS-Flag Ship(KHANA,FHI306,PSI/PSK)

  1 ខែ​ឧសភា 2016 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម NBTC

  1 ខែ​មករា 2015 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង AIDS Healthcare Foundation (AHF)

  1 ខែ​មករា 2014 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង KHANA ២០១៣

  1 ខែ​ឧសភា 2013 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង CRS

  1 ខែ​ឧសភា 2009 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង PSF-CI

  1 ខែ​មីនា 2009 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង NCHADS និង RACHA

  1 ខែ​មករា 2009 កិច្ចព្រមព្រៀង

  កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង FHI

  1 ខែ​មករា 2009 កិច្ចព្រមព្រៀង