ផ្នែក អង្កេតតាមដាន

១- បង្កើតប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលថ្នាក់ជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងពិធីសារសមស្របសម្រាប់ការអនុវត្ត

២- ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលដោយប្រើប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង

៣- ផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឱ្យបានទូលំទូលាយ

៤- ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាព MR&E ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាទិន្នន័យឃ្លាំមើលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ MR&E ហើយត្រលប់ទៅអង្គភាព NCHADS វិញនិងត្រូវបានប្រើសម្រាប់រៀបចំផែនការនិងសរសេរកម្មវិធី។

៥- សហការជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗនៃ NCHADS និងទីភ្នាក់ងារម្ចាស់ជំនួយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតាមដានជាប្រចាំតាមតម្រូវការ។

ឯកសារផ្សេងៗ

Guideline on HSS Speciment KH
Behavioral Surveillance Survey
HIV Sentinel Surveillance