ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ចំណងជើងឯកសារ

  ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)

  1 ខែ​ធ្នូ 2012 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  របាយការណ៍ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០

  1 ខែ​មករា 2010 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧

  1 ខែ​មករា 2007 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០១

  1 ខែ​មករា 2003 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣

  1 ខែ​មករា 2003 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០០

  1 ខែ​មករា 2000 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩

  1 ខែ​មករា 1999 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨

  1 ខែ​មករា 1998 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

  ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧

  1 ខែ​មករា 1997 ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ